Godišnja i polugodišnja izvješća o nepravilnosti

Sukladno odredbama Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 70/12), a koji je donesen na temelju odredbi članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 141/06), propisani su obrasci koji su sastavni dio Naputka:

  • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti,
  • Podaci o prijavljenoj – uočenoj nepravilnosti,
  • Praćenje postupanja po poduzetim mjerama,
  • Izvješće o nepravilnostima

Prema Naputku Izvješće o nepravilnostima dostavlja se Sektoru za financijski i proračunski nadzor, Ministarstva financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Obveza ovog Naputka je polugodišnje i godišnje izvješćivanje o nepravilnostima do 31.07. tekuće godine za polugodišnje razdoblje, odnosno do 31.03. tekuće godine za godišnje razdoblje. Proračunski i izvanproračunski korisnici mogu i ne moraju imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, ali ukoliko je ne imenuju moraju se obratiti osobi zaduženoj za nepravilnosti u nadležnom osnivaču.