Naše usluge

Što radimo?
You are here:

FMC (Financial management and control) – Financijsko upravljanje i kontrola

FMC je sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Financijsko upravljanje i kontrole može se definirati kao sustav kojim su financijski učinci poslovanja korisnika proračuna usmjeravani i kontrolirani tako da podupiru realizaciju ciljeva.

Sustav obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebice one koje su vezane uz:

 • prihode/primitke,
 • rashode/izdatke,
 • imovinu,
 • obveze,
 • natječajne procedure i ugovaranje,
 • način povrata neopravdanih i nezakonito utrošenih proračunskih sredstava.

 

Ključne osobe koje su odgovorne za to kako, na koji način i koliko učinkovito funkcioniraju sustavi financijskog upravljanja i kontrola su rukovoditelji, prvenstveno čelnik korisnika proračuna i čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u okvirima svojih ovlasti i odgovornosti.

Koordinaciju aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole na razini korisnika proračuna operativno provodi ustrojstvena jedinica za financije i proračun. Ustrojstvene jedinice za financije imaju zadaću biti potpora rukovoditeljima u preuzimanju upravljačke odgovornosti za financijske učinke.

Oni koji organiziraju poslovanje, predlažu i donose odluke na temelju kojih provode aktivnosti trebaju biti svjesni svoje odgovornosti za:

 • način na koji upravljaju poslovanjem,
 • financijske učinke koji proizlaze iz takvog poslovanja,
 • rizike koje nosi takvo poslovanje,
 • kontrolne aktivnosti koje trebaju biti uspostavljene i primijenjene,
 • kontinuirano praćenje sustava upravljanja i njegovo pravodobno ažuriranje.

 

Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti koje su detaljno razrađene u Metodološkom okviru za provedbu financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Metodološki okvir daje pregled aktivnosti, načina i postupaka koje obuhvaća financijsko upravljanje i kontrola. Unutar Metodološkog okvira korisnici proračuna, uvažavajući brojne zakonske i podzakonske propise koji uređuju pojedina područja poslovanja, ali i svoje specifičnosti i posebnosti u poslovanju, provode financijsko upravljanje i kontrole.

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti zakonski je temeljno regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti te njegovim izmjenama i dopunama te Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti te izmjenama i dopunama Uredbe.

Izjava se daje na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada revizije i vlastite procjene.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

 • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
 • raspoloživih informacija o radu tijela,
 • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
 • vlastite procjene.

 

Izjava o fiskalnoj odgovornosti zajedno sa svim pratećim dokumentima koji se prilažu uz Izjavu dokumentira se u predmetu o fiskalnoj odgovornosti koji ostaje kod obveznika. Potrebno je sastaviti dokument u kojem je popisan sadržaj predmeta. U predmetu se nalaze sljedeći dokumenti:

 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
 • Mišljenje unutrašnjeg revizora (ili Izjava o reviziji)
 • Dokazi na odgovore „DA“

GODIŠNJA I POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA O NEPRAVILNOSTI

Sukladno odredbama Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 70/12), a koji je donesen na temelju odredbi članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 141/06), propisani su obrasci koji su sastavni dio Naputka:

 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti,
 • Podaci o prijavljenoj – uočenoj nepravilnosti,
 • Praćenje postupanja po poduzetim mjerama,
 • Izvješće o nepravilnostima           .

 

Prema Naputku Izvješće o nepravilnostima dostavlja se Sektoru za financijski i proračunski nadzor, Ministarstva financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Obveza ovog Naputka je polugodišnje i godišnje izvješćivanje o nepravilnostima do 31.07. tekuće godine za polugodišnje razdoblje, odnosno do 31.03. tekuće godine za godišnje razdoblje. Proračunski i izvanproračunski korisnici mogu i ne moraju imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, ali ukoliko je ne imenuju moraju se obratiti osobi zaduženoj za nepravilnosti u nadležnom osnivaču.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateško planiranje je upravljačko sredstvo, odnosno alat koji poput drugi upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu a to je unaprjeđenje poslovanja organizacije. Strateško planiranje pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva.

Strateško planiranje je ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju. Strateško planiranje je sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja, provođenja aktivnosti i mjera te utvrđivanje ciljeva i načina ostvarenja koji usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira, odnosno definiranjem Izjave o viziji i misiji te definiranjem strateških ciljeva. Najprije se utvrđuju opći ciljevi, zatim posebni ciljevi te načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja jest definiranje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva. Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški plan izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Osnovni cilj strateškog planiranja je jasno utvrditi prirodu i karakter organizacije i sektora, djelokruga koji ono predstavlja i upravlja njezinim razvojem u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja se utvrđuju ciljevi, prioriteti i strategije te se definiraju mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. Dakle, strateški dokumenti predstavljaju integrirani skup strateških operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat.

 

Strateški plan obično prati i izrada godišnjih planova rada, koji detaljnije definiraju odgovornost za izvršenje plana, rokove, potrebne resurse i eventualno organizacijske i operativne korake koje je potrebno uraditi kako bi se postigli ciljevi definirani planom.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA APLICIRANJE NA EU FONDOVE

Proces pristupanja u članstvo Europske unije postavila je pred Hrvatsku izazov prilagodbe zajedničkoj pravnoj stečevini, ali otvorila i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije. Stupanjem u punopravno članstvo Hrvatskoj su otvoreni izvori financiranja koji podupiru razvojne ciljeve i ubrzavaju rast i razvoj hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Izrada projektne dokumentacije je važan i neizbježan korak na putu dobivanja financijske potpore koju nude EU fondovi.

Web Design

Pellen tesque velit nulla sem at unitas poten ornare felis amet sit.

Marketing

Lorem ipsum velit nulla sem at unitas poten ornare felis dolor amet.

Mobile Apps

Glavrida velit nulla sem at unitas poten ornare felis amet sit.