FMC (Financial management and control) – FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

FMC je sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Financijsko upravljanje i kontrole može se definirati kao sustav kojim su financijski učinci poslovanja korisnika proračuna usmjeravani i kontrolirani tako da podupiru realizaciju ciljeva.

Sustav obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebice one koje su vezane uz:

 • prihode/primitke,
 • rashode/izdatke,
 • imovinu,
 • obveze,
 • natječajne procedure i ugovaranje,
 • način povrata neopravdanih i nezakonito utrošenih proračunskih sredstava.

 

Ključne osobe koje su odgovorne za to kako, na koji način i koliko učinkovito funkcioniraju sustavi financijskog upravljanja i kontrola su rukovoditelji, prvenstveno čelnik korisnika proračuna i čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u okvirima svojih ovlasti i odgovornosti.

Koordinaciju aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole na razini korisnika proračuna operativno provodi ustrojstvena jedinica za financije i proračun. Ustrojstvene jedinice za financije imaju zadaću biti potpora rukovoditeljima u preuzimanju upravljačke odgovornosti za financijske učinke.

Oni koji organiziraju poslovanje, predlažu i donose odluke na temelju kojih provode aktivnosti trebaju biti svjesni svoje odgovornosti za:

 • način na koji upravljaju poslovanjem,
 • financijske učinke koji proizlaze iz takvog poslovanja,
 • rizike koje nosi takvo poslovanje,
 • kontrolne aktivnosti koje trebaju biti uspostavljene i primijenjene,
 • kontinuirano praćenje sustava upravljanja i njegovo pravodobno ažuriranje.

 

Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti koje su detaljno razrađene u Metodološkom okviru za provedbu financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Metodološki okvir daje pregled aktivnosti, načina i postupaka koje obuhvaća financijsko upravljanje i kontrola. Unutar Metodološkog okvira korisnici proračuna, uvažavajući brojne zakonske i podzakonske propise koji uređuju pojedina područja poslovanja, ali i svoje specifičnosti i posebnosti u poslovanju, provode financijsko upravljanje i kontrole.