Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti zakonski je temeljno regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti te njegovim izmjenama i dopunama te Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti te izmjenama i dopunama Uredbe.

Izjava se daje na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada revizije i vlastite procjene.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • raspoloživih informacija o radu tijela,
  • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • vlastite procjene.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti zajedno sa svim pratećim dokumentima koji se prilažu uz Izjavu dokumentira se u predmetu o fiskalnoj odgovornosti koji ostaje kod obveznika. Potrebno je sastaviti dokument u kojem je popisan sadržaj predmeta. U predmetu se nalaze sljedeći dokumenti:

  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
  • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
  • Mišljenje unutrašnjeg revizora (ili Izjava o reviziji)
  • Dokazi na odgovore „DA“